Niniejszy regulamin określa zasady działania sklepu znajdującego się pod adrese: https://gdel.pl/ m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez Sklep, oraz zawiera najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta. Regulamin obowiązuje od dnia 17.02.2023 r.

§ DEFINICJE

Sklep – sklep internetowy GDEL Home Design prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://gdel.pl/

Sprzedawca – Grin House Design Sp. z o.o., Monika Pietras, Dariusz Grin-Zuchowski z siedzibą pod adresem ul. Białołęcka 233A bud. B2, 03-253, Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000874439, NIP 5242911110, nr REGON: 387776580

Administrator – danych osobowych - podmiot decydujący o celach i środkach przetwarzania danych. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, określający zasady korzystania ze Sklepu i dokonywania Zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie

Polityka Prywatności – dokument opisujący cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, jak i prawa osób, których dane dotyczą

Kanały komunikacji - określone formy składania zamówień na odległość

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywającą produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz telefonicznie, listownie lub mailowo

Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego

Użytkownik – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego

Konto – indywidualny panel administracyjny Użytkownika Konta w sklepie internetowym

Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru zawarta między Sprzedawcą, a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia umowy sprzedaży;

Produkt – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.

Środowisko cyfrowe - struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystania z nich.

Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.

Newsletter – jedna z usług świadczona drogą elektroniczną w Sklepie przez Sprzedawcę, polegająca na wysyłaniu informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

§ KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres e-mail: sklep@gdel.pl

2. Telefon: 504072855

3. Adres pocztowy: ul. Białołęcka 233A bud. B2, 03-253 Warszawa

§ POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy przesłać wiadomość e-mail na adres wyceny@gdel.pl lub przez formularz kontaktowy zawierającą niezbędne dane (m.in. imię i nazwisko, adres wraz z kodem pocztowym, adres dostawy, numer telefonu, lub dane firmy i NIP). Potwierdzimy zamówienie, odpowiadając na Twoją wiadomość.

2. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i opłacenia zadatku w wysokości 60 % wartości całkowitej brutto zamówienia.

3. W celu złożenia zamówienia Zamawiający podaje niezbędne dane do zrealizowania złożonego zamówienia.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

5. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie ustawy jest dostępne pod adresem: https://isap.sejm.gov.pl/

6. Zamówienia są przyjmowane w dni robocze od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9:00 - 17:00

7. Informacje o produktach prezentowanych na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego; stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

8. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Kupującego.

§ CENY I FORMY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca umożliwia następujące formy płatności: Przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy.

2. Ceny towarów w ofertach cenowych przesyłanych pocztą elektroniczną e-mail podawane są w złotych polskich (PLN).

3. Jeżeli w ofercie cenowej nie zaznaczono inaczej podane ceny są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi stawkami.

4. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru oraz montażu.

5. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

§ REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia określany jest indywidualnie dla każdego zamówienia.

3. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

4. W przypadku niektórych towarów Zamawiający może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia po wcześniejszym uzgodnieniu możliwości odbioru.

§ ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi Elektroniczne:

a. założenie i prowadzenie konta w Sklepie Internetowym

b. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz

c. newsletter

2. Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.

3. Umowa o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym oraz świadczenia usługi Newslettera zawarte są na czas nieoznaczony.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.

5. Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to

- aktywne konto e-mail;

- urządzenie z dostępem do internetu;

- przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies.

Dla bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu i jego Produktów zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Kupujący posiadało w szczególności:

- aktualny system antywirusowy, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

- zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

- aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej,

- oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za niedostosowanie się Kupującego do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do współpracy z systemem teleinformatycznym, z którego korzysta. W szczególności chodzi o przypadki, gdy Kupujący źle skonfigurował lub w ogóle nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i z tego powodu nie docierają wiadomości e-mail od Kupującego do Sprzedawcy lub od Sprzedawcy do Kupującego.

6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu Internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej.

7. Usługobiorca może składać reklamację związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej: kontakt@gdel.pl lub telefonicznie 504072855. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.

8. Usługobiorca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usług elektronicznych w przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po skutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.

9. Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o świadczeniu Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.

10. Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych poprzez Strony w czasie trwania umowy.

11. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e-mail lub inny, uzgodniony przez Strony sposób.

§ REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,

d. żądać usunięcia wady.

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres elektroniczny: kontakt@gdel.pl

§ PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsumenci mają prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych wskazanych poniżej. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni.

W odniesieniu do produktów oferowanych w Sklepie GDEL Home Design zastosowanie mają następujące przepisy:

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umowy:

a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Kupującego uprzywilejowanego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

c. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

d. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego uprzywilejowanego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego, ale jednocześnie konieczne do dokonania zakupów w Sklepie.

2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym, a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

4. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta. W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@gdel.pl , czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§ USŁUGA NEWSLETTER

Rozpoczęcie korzystania z Newslettera (zawarcie umowy o świadczenie Newslettera) następuje po poprawnym przejściu następujących etapów przez Klienta:

a. udostępnienie adresu e-mail (w ramach odpowiedniego pola); oraz

b. wyrażeniu przez Klienta zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranym kanałem (e-mail) oraz zaakceptowanie Regulaminu Newsletter (np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru lub kliknięcie odpowiedniego przycisku, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego przesłanego na wskazany adres e-mail (link aktywacyjny dotyczy jedynie Newslettera przesyłanego na podany adres e-mail).

Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę informacji marketingowych drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres e-mail, za jego uprzednią zgodą.

Kupujący w celu skutecznego zapisu do Newslettera jest zobowiązany do prawidłowego podania adresu e-mail, na który informację mają być wysyłane oraz potwierdzenie subskrybcji.

Potwierdzenie subskrypcji odbywa się po zapisie. Polega na potwierdzeniu zapisu przez Kupującego poprzez zalogowanie się do skrzynki pocztowej podanego adresu e-mail i kliknięciu w umieszczony w wiadomości potwierdzającej link aktywacyjny.

Kupujący może w każdej chwili wycofać wyrażoną zgodę przy użyciu opcji anulowania subskrypcji (wypisać się), która jest dostępna w każdej wiadomości marketingowej wysyłanej przez Sprzedawcę.

Kupujący może także zwrócić się bezpośrednio do Sprzedawcy w celu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania przed odwołaniem zgody.

Konsument oraz Klient-Konsument nie jest zobowiązany do świadczeń innych niż dostarczanie danych osobowych, a dane te są przetwarzane przez przedsiębiorcę wyłącznie w celu wykonania umowy i dostarczenia newslettera.

Korzystanie z Newslettera jako Usługi Elektronicznej jest związane z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez sieć Internet, takimi jak rozpowszechnianie danych Klienta, uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione lub ich utrata.

§ FORMULARZ KONTAKTOWY

Sprzedawca umożliwia Kupującemu wysłanie zapytania przez Kupującego do Sprzedawcy za pomocą dedykowanego formularza na stronie Sklepu. Korzystanie przez Kupującego z Formularza jest dobrowolne. Poza formularzem Sprzedawca udostępnia Kupującemu na stronie Sklepu także numer telefonu oraz adres e-mail, na który Kupujący może się skutecznie kontaktować ze Sprzedawcą. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce Prywatności.

§ POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem Sklepu internetowego zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela

4. Sprzedawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.

5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Sprzedawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.

6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.

7. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę, a także zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

8. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu, za uprzednim poinformowaniem o tym fakcie. Informację o zmianie Regulaminu umieszcza się w obszarze strony internetowej Sklepu nie później niż w terminie 10 dni przed datą rozpoczęcia jego obowiązywania oraz wysyła pod Dane Kontaktowe Klienta, w przypadku gdy strony są związane Umową o charakterze ciągłym.

9. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

10. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej https://gdel.pl/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

12. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie internetowej sprzedawcy.

13. Właściciel nie wyraża zgody na rozwiązywanie sporów w sposób wskazany ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823 z dnia 2016.11.09). Link do platformy internetowego rozwiązywania sporów: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do wiadomości e-mail specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

§ DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.

2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:

- umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz

- prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy sprzedaży. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy sprzedaży w Sklepie.

4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:

a. przestanie obowiązywać umowa sprzedaży zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;

b. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

c. ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową sprzedaży zawartą przez Sklep;

d. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

5. Kupującemu przysługuje prawo żądania:

a. dostępu do swoich danych osobowych,

b. ich sprostowania,

c. usunięcia,

d. ograniczenia przetwarzania,

e. przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:

f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

6. W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z Regulaminu.

7. W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.