REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

  

§1

Postanowienia ogólne 

1. Sklep internetowy [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Grin House Design s.c. Monika Pietras, Dariusz Grin-Zuchowski z siedzibą w Warszawie, 03-137, przy ul. Pasłęckiej 12B lok 15, , NIP: 524-275-40-30, REGON 146326240 tel. +48.504072855, adres e-mail: sklep@gdel.pl.

Wspólnicy spółki cywilnej:

  > Monika Pietras, ul. Pasłęcka 12b lok. 15, NIP 6443018195, Regon 278018668, wpis do CEIDG przez Wydział Działalności Gospodarczej z Zezwoleń dla Dzielnicy Białołęka - Prezydent m.st. Warszawy.

  > Dariusz Grin-Zuchowski, ul. Pasłęcka 12b lok. 15, NIP 6442916472, Regon 140497118, wpis do CEIDG przez Wydział Działalności Gospodarczej z Zezwoleń dla Dzielnicy Białołęka - Prezydent m.st. Warszawy.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5.  Jako dni robocze rozumiane są wszystkie dni tygodnia z wyjątkiem sobót, niedziel i ustawowych dni świątecznych obowiązujących w Polsce.

6. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Wymagania techniczne dla systemów użytkownika:

   - komputer, laptop lub inne urządzenia muszą mieć dostęp do internetu oraz maila.

   - rozdzielczość ekranu to 1024x768

   - przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej. Musi być możliwość obsługi plików Coockies oraz Java Script.

8. Dane dodatkowe dotyczące komunikacji sklepu:

   a. Telefon: +48 504072855

   b. E-mail: sklep@gdel.pl

   c. Adres na który należy przesyłać przesyłki listowe: Grin House Design s.c., ul. Pasłęcka 12B lok. 15, 03-137 Warszawa

   d. Adres odbioru/zwrotu towarów: Grin House Design s.c.bIAŁOŁĘCKA 233A BUD b2, Warszawa

9. Podstawa prawna:  Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)

10. Administratorem danych osobowych jest Grin House Design s.c. z siedzibą przy ulicy Pasłęckaj 12B/15, 03-137 Warszawa, będąca płatnikiem podatku VAT o numerze NIP: 524-275-40-30.

§2

Zamówienia 

1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu Cywilnego)

5. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

5. Sklep nie realizuje przesyłek poza teren Polski, chyba, że na indywidualne zamówienia ustalane mailowo. W tej sprawie proszę kontaktować się mailowo: sklep@gdel.pl .

6. Do każdej przesyłki dołączana jest informacja o sklepie, warunkach odstąpienia od umowy, formach reklamacji oraz wzór odstąpienia od umowy.

7. Sprzedawane produkty są wolne od wad, jednak wiele z nich ma tzw. wady zamierzone (rdza, zarysowania, odpryski farby), które w większości są widoczne na zdjęciach produktów. Klient ma prawo odstąpienia od umowy co określone jest w paragrafie 6 niniejszego regulaminu.

§3

Konto

 1. Dostęp do Konta, Użytkownik otrzymuje dopiero po jego aktywacji. Aktywacja konta następuje poprzez potwierdzenie przez użytkownika rejestracji. 

 2. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji zgodnie z ust. 1 dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym (Użytkownikiem) a Grin House Design s.c. na czas nieokreślony, której przedmiotem są usługi świadczone przez Grin House Design s.c. w ramach serwisu tj. możliwość korzystania z narzędzi systemowych serwisu umożliwiających przeglądanie ofert towarów oraz zawieranie umów, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

 3. W terminie 14 dni od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2, Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta może od niej odstąpić bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej na adres sklep@gdel.pl.pl lub na piśmie na adres Grin House Design s.c.. z siedzibą przy ul. Pasłęckaiej 12B/15, 03-137 Warszawa (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Ponadto Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z świadczonych przez Grin House Design s.c.. usług, poprzez likwidację posiadanego konta.

 4. Użytkownik, który chce złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty, obowiązany jest, jeżeli posiada już konto uzupełnić go zgodnie ze stanem rzeczywistym o następujące dane kontaktowe: imię, nazwisko, ulica, nr domu, lokalu, kod pocztowy, miejscowość oraz nr telefonu, a jeżeli nie posiada konta wprowadzić ww. dane do formularza zamówienia. Ponadto użytkownicy prowadzący działalność gospodarczą obowiązani są podać firmę pod jaką prowadzą działalność oraz posiadany nr NIP.

 5. Wskazane w pkt. 4 powyżej dane osobowe są niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. Otrzymane od Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz Polityce prywatności.

 6. Wprowadzone przez Użytkownika dane kontaktowe wskazują kto będzie nabywcą (stroną umowy sprzedaży) w wyniku przyjęcia oferty, a ponadto w razie wątpliwości, adres wskazany w danych kontaktowych stanowić będzie adres do doręczeń zakupionego towaru.

 7. Podanie przez Użytkownika danych osób trzecich, niebędących stroną umowy, jest możliwe wyłącznie w sytuacji gdy Użytkownik dysponuje uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych w tym celu. W przypadku naruszenia obowiązku o którym mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność względem osób trzecich oraz Administratora za wynikłe stąd szkody.

 8. Podanie danych innych, niż wskazanych w ust. 4, jest dobrowolne i równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w celu zawarcia lub wykonania umowy, przy czym Administrator ma prawo do ich usunięcia jeżeli uzna, że dane te nie są niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

 9. Użytkownik przed złożeniem oświadczenia o przyjęciu oferty powinien zweryfikować czy podane przez niego dane kontaktowe są aktualne. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych, niepełnych lub nieaktualnych danych o których mowa w ust. 4, 6, 7 i 8.

 10. Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności.

 1. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta Firmowego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu.

 2. Użytkownik bezwzględnie powinien zachować w tajemnicy login oraz hasło do Konta.

 3. Użytkownik nie może przenosić praw do konta na osoby trzecie.

 4. Aby zapewnić wyższy poziom ochrony danych osobowych, w związku obowiązywaniem regulacji RODO, każdy Użytkownik ma możliwość ustalenia indywidualnego hasła do kontaktu telefonicznego, którego podanie będzie wymagane podczas rozmowy w celu udzielenia przez pracownika jakichkolwiek informacji na temat zamówienia. Dla celów bezpieczeństwa hasło to nie powinno być tożsame z hasłem wykorzystywanym do logowania w serwisie.

 5. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do kontaktu telefonicznego osobom trzecim. Jeżeli Użytkownik udostępni hasło do kontaktu telefonicznego osobie trzeciej, osoba ta będzie osobą upoważnioną przez Użytkownika do uzyskiwania informacji dotyczących realizacji bieżących zamówień, a upoważnienie takie wygasa z chwilą zmiany hasła do kontaktu telefonicznego dokonanej przez Użytkownika za pomocą jego Konta.

§4

Przetwarzanie Danych Osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych” lub „RODO”) oraz przepisami krajowymi, w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych.

 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy (świadczenia usługi drogą elektroniczną) lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, w tym w szczególności w celu:

 • utworzenia i zarządzania Kontem;

 • obsługi i realizacji Zamówienia;

 • przeprowadzenia procesu płatności;

 • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i korzystania z serwisu;

 • rozliczenie usług świadczonych przez Meble.pl S.A. jako Sprzedawcy w ramach serwisu;

 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych i zgłoszeń składanych za pomocą formularza kontaktowego;

 • nawiązania kontaktu w związku z realizacją umowy (świadczeniem usługi);

  1. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia praw i obowiązków ciążących na Administratorze danych np. podatkowych i księgowych;

  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych lub przez stronę trzecią takich jak:

 • archiwizacja danych i dokumentowanie dopełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;

 • obsługa zgłoszeń niezwiązanych bezpośrednio z wykonaniem umowy;

 • zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług;

 • windykacja należności;

 • dochodzenie roszczeń na drodze sądowej i w postępowaniach polubownych;

  1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na postawie ważnej zgody Użytkowników lub Klientów udzielonej w sposób dobrowolny i świadomy w odniesieniu do konkretnego celu przetwarzania danych, wyraźnie i konkretnie wskazanego w treści tej zgody.

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Jednakże podanie danych kontaktowych o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz uzyskania możliwości składania oświadczeń o przyjęciu oferty składanej przez Sprzedawcę w ramach serwisu.

 2. Dokonując rejestracji, Użytkownik może wyrazić zgodę na przechowywanie oraz przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz zgromadzonych w koncie, w celach marketingowych, informacyjnych oraz promocji towarów i firm, w tym w szczególności może wyrazić zgodę na otrzymywanie komunikatów lub informacji od Grin House Design s.c.
  Zgoda na przetwarzanie danych dotyczy otrzymywania powyższych informacji lub komunikatów za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji.

 3. Każdy użytkownik ma prawo do skorzystania z uprawnień, o których mowa w § 3 ust. 10 Regulaminu. Z ww. uprawnień użytkownik może korzystać poprzez Konto lub zwrócić się korespondencyjnie na adres Grin House Design s c., ul. Pasłęcka 12b/15, 03-137 Warszawa.

 4. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Grin House Design s.c. danych podawanych w formularzu rejestracyjnym, w trybie wskazanym w ust. 5, powoduje iż dalsze świadczenie usług przez Grin House Design s.c. jest możliwe wyłącznie w ograniczonym zakresie.

 5. Użytkownik którego dane kontaktowe są niepełne, nie może korzystać z możliwości przyjęcia oferty sprzedaży towaru.

§5

Płatności 

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny produktów podane na stronach nie zawierają cen dostawy. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

§6

Wysyłka i odbiór towaru 

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Inpost lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta w w Warszawie przy ul. Białołęckiej 233a bud B2 ).

2. W przypadku płatności za pomocą przelewu, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Koszty wysyłki występują w podsumowaniu zamówienia a dodatkowo są widoczne są zakładce Koszt i miejsca dostawy.

4. Termin dostawy jest określany indywidualnie, jednak maksymalny czas na dostarczenie produktów wynosi 30 dni:

    - w przypadku płatności przelewem - od dnia uznania rachunku

    - w przypadku płatności za pobraniem - od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży.

5. Do każdego produktu dołączana jest "Karta produktu" w formie papierowej.

 

§7

Reklamacje, gwarancja i rękojmia 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

4. Gdy realizacja reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

5. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

6. Przesyłki powinny być przesyłane na adres Grin House Design s.c. ul. Białołęcka 233a, Warszawa, z dopiskiem "GDEL.pl". Przesyłki wysyłane na inny adres nie będą odbierane ze względów logistycznych.

7. Większość produktów sprzedawanych w sklepie jest unikatowa, wykonywana ręcznie i nie ma możliwości zamiany na nowy, taki sam produkt.

8. Każdy produkt sprzedawany w sklepie obejmuje gwarancja producenta. Jeśli gwarancja jest niestandardowa, tzn. wyższa niż termin ustawowy, jest to jasno określone w opisie produktu.

9.  Przepisy gwarancyjne nie wyłączają możliwości reklamowania produktu z tytułu rękojmi 

10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

11. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w sprzedanym Produkcie w tej samej chwili. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży. W szczególności sprzedany Produkt jest niezgodna z Umową Sprzedaży, jeżeli

a) nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w Umowie Sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór

c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia

d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

12. Jeśli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie.

b) żądać wymiany produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy 

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór takiego oświadczenia dołączany jest do każdej przesyłki i dostępny TUTAJ.

Zgłoszenia takiego można dokonać mailowo na adres sklep@gdel.pl lub pisemnie na adres: Pasłęcka 12B lok. 15.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w maksymalnym terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym (co nie zmienia prawa Klienta do zarządzania produktem w ramach zwykłego zarządu), w tym powinien być kompletny, najlepiej w fabrycznym opakowaniu. Koszty bezpośrednie przesyłki zwrotnej ponosi Klient. Prosimy o przesyłanie przesyłek na adres Grin House Design s.c. ul. Białołęcka 233a bud. B2 Warszawa, z dopiskiem "GDEL.pl". Przesyłki wysyłane na inny adres nie będą odbierane ze względów logistycznych.

4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Dlatego, jeśli Klient wyraża zgodę, aby Sklep mógł zwrócić Klientowi zapłaconą kwotę Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota - najlepiej na formularzu dołączanym do przesyłki.

5. Sklep wstrzymuje się ze zwrotem świadczenia otrzymanego od Klienta do czasu otrzymania z powrotem towaru (art. 13 ust. 3 Nowej Dyrektywy). Gdy odesłany towar jest uszkodzony lub jego wartość została zmniejszona Sklep ma prawo potrącić z płatności Klienta swoje roszczenia.

6. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (przykładowo jeżeli konsument zamiast przesyłki pocztowej wybrał droższą kurierską , to Sprzedawca nie musi mu zwrócić różnicy między tymi dwoma przesyłkami).

7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

   

§9 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

2. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży

b) Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą

c) Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

  

§10 

Ochrona prywatności 

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania usunięcia.

 

§11

Własność intelektualna 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§12

Wejście w życie i zmiany Regulaminu 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Sklep świadczy usługi na terenie Polski.

2. Umowy zawierane przez sklep internetowy zawierane są w języku polskim  zgodnie z polskim prawem.