Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat: Grin House Design s.c. ul. Pasłęcka 12B lok. 15, 03-137 Warszawa, mail sklep@gdel.pl

– Ja/My(

*) niniejszym informuję/informujemy(
*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(
*) umowy dostawy następujących rzeczy(
*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(
*)
/o świadczenie następującej usługi(
*)
– Data zawarcia umowy(
*)
/odbioru(

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)............................................................................................................................................................

 


– Adres konsumenta(-ów)..........................................................................................................................................................................................................

 


– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej).....................................................................

 


– Data........................................................................

 

* niepotrzebne skreślić